Archief


In het archief is nog veel te vinden over onze acties tegen de aanleg van het Wieringer Randmeer.


Naar boven.


NogMeerNieuws
Wieringen, december 2009

Het Wieringerrandmeer en de échte feiten

Speciale uitgave van NogMeerNieuws Downloaden (PDF)Naar boven.


Zienswijze Wierings Beraad op MER Wieringerrandmeer
Wieringen, 8 juni 2009
Deelnemers aan het Wierings Beraad hebben een gemeenschappelijke zienswijze op de MER Wieringerrandmeer ingediend.
Ondertekenaars zijn LTO Noord, Landschap Noord-Holland, Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Landschapszorg Wieringen en bewoners.

Zienswijze downloaden (PDF)Naar boven.


Levendige discussie over Wieringerrandmeer in Vroege Vogels - zondag 21 september 2008

Luister naar de argumenten van Willem van Toorn/Bart Lankester (tegen) en Marjan van Kampen/Jan van Zijl (voor) en oordeel zelf.
Let op: het duurt even voordat het 29 minuten lange geluidsfragment hoorbaar wordt.
Naar boven.


OVER DE RAND: ode aan het verloren polderland.

Stichting Landschapszorg Wieringen heeft met anderen het initiatief genomen om een expositie te organiseren genaamd OVER DE RAND, ode aan het verloren polderland. Galerie Op de zeebodem stelt de ruimte hiervoor beschikbaar.

Wat hier voor de aanleiding is? De Polder Waard Nieuwland - deel van Wieringen - , en het Noordelijk deel van de Wieringermeer gaat onder water als de plannen voor het Wieringerrandmeer gerealiseerd worden. Binnen Landschapszorg wordt verschillend gedacht over een randmeer. Sommigen willen alles liever laten zoals het nu is, anderen zien wel iets in een randmeerplan in de vorm van een uitgebreide Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Waar we allemaal moeite mee hebben zijn de ruim 2000 woningen, de dijk opgebouwd uit 7.000.000 m3 baggerspecie, en het opofferen van een deel van het Robbenoordbos voor woningbouw.

Het kleurige drukwerk Meernieuws dat in de brievenbus komt namens het consortium Lago Wirense, de gemeente Wieringen, de gemeente Wieringermeer en de provincie Noord-Holland voor de aanleg van het Wieringerrandmeer, suggereert ons wat er allemaal voor moois kan komen. De expositie Over de rand gaat over wat mogelijk verdwijnt en wat voor emoties en beelden dat oproept. Wij hebben een aantal kunstenaars gevraagd in beeld een saluut te brengen aan het bedreigde gebied. Het levert een breed scala aan associaties op, dat varieert van het laten zien hoe mooi het nu nog is, tot het uiten van emoties over het koppie onder gaan van het poldergebied. Er zal ook werk te zien zijn van enkele kunstenaars van buiten dit gebied.

Veel aandacht zal er zijn voor de boeren die weg moeten; Kenneth Stamp en Marion Lont gaan in woord en beeld portretten maken van de betreffende gezinnen. De omschakeling van land naar water wordt door anderen in beeld gebracht. U kunt komen kijken naar installaties, beelden, schilderijen, tekeningen, een videopresentatie met oude filmfragmenten van de familie Mansholt enz.

Gerrit Bosma wil de ontpoldering symboliseren met een installatie waarvoor hij heel veel emmers nodig heeft. Hij doet een oproep aan de bevolking van Wieringen en de Wieringermeer om emmers in te leveren. Wie dat wil kan er op zetten “voor” of “tegen” (dit randmeerplan). Wie zijn emmer hem terug wil zet naam en adres er onder op.

Zo kan iedereen kan zijn emmertje bijdragen aan het welslagen van deze expositie. Behalve emmers vragen wij u nu ook nog om (oude) laarzen en zwemvliezen. In een later stadium zullen we u nog een aantal mogelijkheden aangeven om mee te doen; graaf alvast in uw geheugen naar persoonlijke herinneringen aan dit gebied.

Kunstenaars en bewoners die hun medewerking al hebben toegezegd zijn: Jan Grooteman (van galerie “op de zeebodem”), Stichting Kunstmest, Ina Buisman, Gerrit Bosma, Jeroen Schuller tot Paesem, Marijke van Wijk, Kenneth Stamp, Marion Lont, Marianne van Beek, Rob Holtjer, Lenie van’t Noordende, Leontien Wennekers, Janneke de Regt, Monica Grooteman, Rene Visser, Edwin Zwart, natuurfotografen van Wierhaven, en Joke Zaal. Er zal ook –voor het eerst- nagelaten grafisch werk van Aleid Mansholt te zien zijn. Met anderen zijn we nog in gesprek. Kunstenaars die nog niet benaderd zijn en zich aangesproken voelen door dit thema kunnen zich melden.

U kunt de emmers, laarzen en zwemvliezen inleveren op de volgende adressen:
  • Galerie Op de zeebodem, Schelpenbolweg 5 (nabij A7), Slootdorp
  • Gerrit Bosma, p/a De Tuin van Middenmeer, Zuiderzeeweg 4A, Middenmeer
  • Stichting Landschapszorg Wieringen, p/a:
    Joke Zaal, Poelweg 23A, Westerland
    Sjoeke van der Meulen, Parklaan 28, Hippolytushoef
Naar boven.


Het Andere Wieringerrandmeer: haalbaar, schaalbaar en betaalbaar - 27 juni 2008

Wierings Beraad, platform van bewoners en maatschappelijke organisaties, komt met een alternatief concept voor het Wieringerrandmeer. 'Haalbaar, schaalbaar en betaalbaar' is het motto van Het Andere Wieringerrandmeer. Klik hier voor het plan in hoofdlijnen.Naar boven.


Wierings Beraad doet opnieuw beroep op minister Cramer

Het Wierings Beraad, een overleg van bewoners en belangenorganisaties, heeft een tweede brandbrief bezorgd bij minister Cramer van VROM inzake de voorgenomen aanleg van een Wieringerrandmeer. In de brief wordt de minister gevraagd haar belofte na te komen om een ‘helpende hand’ te bieden. Pogingen tot overleg met de verantwoordelijke partijen hebben geen resultaat opgeleverd, aldus het Wierings Beraad.Naar boven.


Antwoord VROM op brandbrief Wierings Beraad

Na welgeteld vijf maanden is er eindelijk een ministeriële reactie op de brief van Wierings Beraad gekomen. Interessant in het antwoord van minister Cramer (VROM) is dat de vragen van WB 'zeer terecht zijn' en dat zij 'de helpende hand zal bieden' als provincie en WB er niet uit komen.Naar boven.


Ook de Schorrenvariant beantwoordt niet aan de oorspronkelijke uitgangspunten!

Wierings Beraad, het overleg van bewoners en belangenorganisaties die zich grote zorgen maken over de aanstaande plannen voor het Wieringerrandmeer, vraagt gemeenten en provincie om alleen steun te geven aan een ontwerp van het WRRM als dat ontwerp afdoende beantwoordt aan de oorspronkelijke doelstellingen van natuur, landschap en recreatie, én als het wordt gesteund door bewoners en belangenorganisaties. Het nieuwe ontwerp van het Wieringerrandmeer, de zogenaamde Schorrenvariant, voldoet daar bij lange na niet aan en verdient daarom geen goedkeuring, aldus Wierings Beraad in een open brief aan de gezamenlijke volksvertegenwoordigers.Naar boven.


Oproep aan 4 ministers: ‘Red het Wieringerrandmeer’

Op 31 mei 2007 week heeft een groep van kritische bewoners en belangenorganisaties, waaronder SLW, een dringende oproep aan 4 ministers gedaan om zich te buigen over de plannen voor het Wieringerrandmeer, in de kop van Noord-Holland. Dit beoogde natuur- en recreatieproject is verworden tot drager voor grootschalige woningbouw, waarbij de balans tussen ecologie, recreatie, landschap en economie is zoek geraakt, zo verwoordt de groep verenigd onder de naam ‘Wierings Beraad’ haar grote bezorgdheid. De brief is eerst bezorgd op de 4 ministeries, waarna vertegenwoordigers van de groep uitgebreid hebben gesproken met Kamerleden van PvdA, CU en SP.Naar boven.


Actie

Tot 10 februari 2006 ligt het voorontwerp van het Intergemeentelijk Structuurplan Wieringerrandmeer ter inzage in het gemeentehuis te Hippolutushoef.
Reageer nu door:Naar boven.


Poster om voor het raam te hangen.Naar boven.


Reactie Landschapszorg op Streekplan + StructuurplanNaar boven.


Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode - 31 januari 2006

Medestanders gezocht tegen Randmeer Huizenzee

Vanuit alle gesprekken op de ’markt’ in Hippolytushoef zaterdag j.l. is wel duidelijk geworden dat de burgers van Wieringen (en de Wieringermeer) niet goed geïnformeerd zijn over de toekomstige plannen van de gemeenten. Leden van de Stichting Landschapszorg Wieringen gingen in gesprek met markbezoekers. Het overgrote deel van de aangesprokenen waren het erover eens: er wordt een overmaat aan huizen gebouwd om het Randmeerplan te financieren.
Enkelingen waagden het te betwijfelen of het wel doorgang zou vinden allemaal .....
Maar: het zal doorgaan! Er zijn teveel aanwijzingen die duidelijk maken dat de plannen al in een zeer ver gevorderd stadium zijn. Wat houdt dat in? In het Randmeer areaal worden 1845 woningen gepland, bij Hippolytushoef 400 en bij Den Oever 200. En verder is de Structuurnota onduidelijk over nog meer huizen (nog 151?) en dan nog niet te vergeten de recreatiewoningen (hoeveel?) die hier en daar worden 'bedacht'. Het is de vraag wie allemaal in die huizen zullen komen wonen, er staan immers al zoveel leeg.
Maar als die huizen er komen, hoe gaat het dan met het verkeer? Iedereen vindt de N 99 nu al zo druk en zeker op zonnige stranddagen! Het is nú het tijdstip nog eens met elkaar te bedenken of we veel zullen opschieten met het Randmeer. Meer en meer maakt het de indruk dat de projectontwikkelaars de motor achter het geheel zijn en dat iedereen maar moet 'mee-dansen' naar hun pijpen.Naar boven.


Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode - 7 februari 2006

Langzaam (?) verstedelijken

In het artikel van de Wieringer Courant van vrijdag 3 februari j.l. wordt uitgebreid ingegaan op de recente discussie die in de Commisssievergadering heeft plaatsgevonden over het Wieringerrandmeer. Het lijkt erop dat binnen de politieke partijen meer bewustwording groeit over wat het Randmeerplan nu werkelijk inhoudt en welke consequenties dit heeft voor de gemeente (het eiland) Wieringen!

Er wordt ons vergoelijkend voorgerekend dat er slechts 90 huizen per jaar gebouwd zullen worden (totale aantal geplande woningen gedeeld door een looptijd van 25 jaar), waardoor er ogenschijnlijk niet veel zal veranderen. Maar dat lijkt ons niet de juiste voorstelling van zaken. Laten we de volgende optelsom eens maken:
Den Oever: 200 huizen uitbreiding in westelijke richting
Hippolytushoef : 400 huizen in noordelijke richting
Wieringerrandmeergebied: 1845 huizen
Wieringermeer: 2700 huizen
Inbrei-locaties Den Oever: 151 woningen
Dan levert deze rekensom op dat er 211 huizen per jaar in deze regio gebouwd zullen worden, gedurende 25 jaar. Hierbij hebben we ons dan nog beperkt tot de op dit moment bekend zijnde plannen. Aannemelijk mag zijn dat er bijvoorbeeld in Hippolytushoef, Wieringerwerf en mogelijk andere plaatsen ook nog eens woningen op inbrei-locaties gerealiseerd worden. En werd er ook niet gesproken over recreatiewoningen?

Het ziet je dan toch ROOD voor ogen? Dat is toch heus een WieringerrandSTAD in wording? Wij dagen de politieke partijen uit om ons Nu te vertellen op wie de bevolking in maart moet gaan stemmen om hun mooie landschap verdedigd te krijgen.Naar boven.


Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode - 14 februari 2006

Meningen

Het verschijnen van het voorontwerp Intergemeentelijk Structuurplan Wieringerrandmeer (dat gekoppeld is aan een partiele herziening van het provinciale streekplan Noord-Holland Noord) staat wel in de Wieringer Courant gemeld (30.12.2005), maar het is aan de inwoners van onze gemeente nog onduidelijk wat dat concreet betekent. Herziening van dat streekplan betekent dat de oorspronkelijk opgestelde visie - dat is in dit geval pas een dik jaar geleden ! - nu weer wordt verlaten. Wieringen als een eiland waar aandacht voor natuur en landschap zou moeten zijn, wordt door deze nieuwe plannen bedreigd. Daar waar de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen zouden moeten worden gehandhaafd wil men nu huizen bouwen!

Iemand belde de SLW en vroeg zich af: ”Op welke partij moeten mijn vrouw en ik nu stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen? Wij zijn erg tegen het Randmeer met al die huizen, maar welke partij zal deze mening steunen?” Tja, goede vraag, maar wij zouden het op dit moment ook niet direct weten.
Alle partijen willen economische vooruitgang, maar tot welke prijs? Stichting Natuur en Milieu (SNM) en zeven provinciale Milieufederaties hielden een werkconferentie en komen tot de term: ”Organische groei van Dorpen”. Daar ging het over de manier waarop dorpen organisch kunnen groeien zonder hun karakter en landelijke inpassing te verliezen. De inbedding van nieuwe bewoners in een dorpsgemeenschap en hun bijdrage aan de plaatselijke dorpscultuur stelt vaak weinig voor indien er sprake is van explosieve groei van het woningenbestand. Dan staan er ”winstpakkers” klaar die bijvoorbeeld met hun ”boerderettes” in feite parasiteren op de schoonheid van een streek die door generaties van boeren en burgers in stand is gehouden. Je kunt echter ook op een andere manier werken. ”Inbreíden” in plaats van ”uitbreiden” draagt er toe bij dat het woonoppervlak wel wordt vergroot maar dat er geen sprake is van vernietiging van zeldzame landschapswaarden.

Wij hebben op de flyeraktie in onze woonomgeving veel mede-Wieringers ontmoet die het volstrekt niet eens zijn met de schaal waarop de Gemeente denkt in relatie tot het Wieringerrandmeer op Wieringen woningen te moeten realiseren. Het gaat daarbij niet alleen om dat randmeer maar ook om Den Oever West en Hippo Noord. Best Gemeentebestuur, in het algemeen zet men vraagtekens bij de hen (en ons) voorgespiegelde positieve sociaal-economische effecten van wat eigenlijk UW randmeer is, maar niet het ONZE!Naar boven.


Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode - 21 februari 2006

Kwaliteit

De mensen van de Stichting Landschapszorg Wieringen mogen graag praten over hun bezorgdheid voor de kwaliteit van het Wieringer landschap en over het streven die kwaliteit te behouden. Maar wat is eigenlijk 'kwaliteit'? In juni 2005 verscheen de nota: Tijd voor Kwaliteit van de Raad voor het Landelijk Gebied. Hierin wordt kwaliteit beschreven als een 'container-begrip'. Dat wil zeggen dat iedereen wat anders in dat begrip stopt. Dat was ook te merken toen wij bezig waren met flyeren in de dorpen. Voor sommigen betekende kwaliteit ' plemp maar vol met huizen'. Voor anderen was het duidelijk dat wij bedoelden: 'behoudt de open ruimte en bewaar daarmee de ruimtelijke kwaliteit'.

Kwaliteit heeft ook betrekking op uitspraken die worden gedaan. Of zulke uitspraken wel kloppen. In de laatste Wieringer Courant van 14.02.2006 stond bijvoorbeeld: ’In de laatste tien jaar zijn op Wieringen bijna vierhonderd nieuwe woningen gebouwd. Dat zijn er meer dan we er in de komende tien jaar nodig denken te hebben ... .‘
Nu Wieringen wordt opgescheept met plannen voor de bouw van zoveel huizen die het Wieringerrandmeer moet financieren, is dit wel een vraag waard. Namelijk een vraag naar de kwaliteit van deze opmerking. Klopt deze uitspraak van gemeentezijde wel? Want in dat geval hebben we geen huizen nodig en dat beweert de SLW bij voortduring. Stof tot nadenken ook voor onze locale politici.Naar boven.


Ingezonden brief Wieringer Courant / Wieringermeerbode - 28 maart 2006

Minder mensen, minder huizen

Het Wieringerrandmeer met al die huizen als financiele onderbouwing behoort tot de verkeerde ontwikkelingen in deze samenleving. De macht van grote projectontwikkelaars en beursgenoteerde ondernemers manifesteert zich thans buiten de randstad. De bevolking van het platteland moet op haar tellen passen want ze wordt benaderd met smoesjes. Wat bedoelen wij?

Volgens demografische experts is er sprake van een krimpende natie (NRC, 13.02.2006). Zijn er in de toekomst dan wel bewoners voor al die huizen die worden geplanned? Bederven we dan niet het mooie landschap in de Noordkop om opgescheept te worden met leegstand van huizen?

Dat is echt niet zo denkbeeldig. Overal in Europa is er sprake van een bevolkingsafname en ook in Nederland is er sprake van daling van het aantal geboorten, en van toenemende emigratie en afnemende immigratie.

Het is NU tijd om het tij te keren en te zorgen voor behoud van de zeer bijzondere waarde van het Wieringer landschap. Niet onze kwetsbare dorpsranden (Hippo noord, Den Oever west) volbouwen met huizen. Word wakker!. Niet doen!. Het is nu echt genoeg! Een bevolking die steeds ouder wordt wil rustig wat wandelen en fietsen en daarbij genieten van rust en ruimte. Dus mensen, daarvoor moet Wieringen zich sterk maken.
Geniet er van! Het is voorjaar, u heeft natuurlijk de eerste grutto ook al gehoord. Ja, toch?

Stichting Landschapszorg Wieringen.Naar boven.


klik hier voor printervriendelijke versie